لیست قوانین کنسلی


در اینجا لیست قوانین کنسلی را مشاهده می فرمایید.

آیدی ایرلاین مبدا مقصد مینمم قیمت ماکزیمم قیمت شناسه نرخی جریمه
3613 زاگرس تهران New York 0 326600 - غیرقابل استرداد
3615 زاگرس تهران New York 336601 500000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 20 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 20 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا لحظه حرکت جریمه 90 درصد
پس از آن جریمه 90 درصد
9993 معراج مشهد کرمانشاه 255000 850000 - جریمه 50 درصد
9997 تابان مشهد تهران 292101 100000000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا 3 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن جریمه 70 درصد
10005 تابان تهران مشهد 292101 100000000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا 3 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن جریمه 70 درصد
10013 تابان مشهد آبادان 327201 100000000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا 3 ساعت قبل حرکت جریمه 40 درصد
پس از آن جریمه 50 درصد
10021 تابان آبادان مشهد 327201 100000000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا 3 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن جریمه 50 درصد
10029 معراج کرمانشاه مشهد 255000 850000 - تا 4 ساعت قبل حرکت جریمه 40 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
10033 معراج مشهد کیش 255000 850000 - تا 4 ساعت قبل حرکت غیرقابل استرداد
پس از آن غیرقابل استرداد
10039 معراج کیش مشهد 255000 850000 - تا 4 ساعت قبل حرکت غیرقابل استرداد
پس از آن غیرقابل استرداد
10043 معراج تهران کیش 327300 875000 - تا 4 ساعت قبل حرکت غیرقابل استرداد
پس از آن غیرقابل استرداد
10047 معراج کیش تهران 327300 875000 - تا 4 ساعت قبل حرکت غیرقابل استرداد
پس از آن غیرقابل استرداد
10051 معراج مشهد کرمانشاه - - - تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
10055 معراج کرمانشاه کیش 50000 254900 - تا 8 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
10059 آتا مشهد تبریز 283600 797700 - تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا 3 ساعت قبل حرکت جریمه 70 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
10065 معراج مشهد اصفهان 50000 354900 - تا 4 ساعت قبل حرکت جریمه 60 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
10069 معراج اصفهان مشهد 355000 850000 - تا 4 ساعت قبل حرکت جریمه 60 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
10073 معراج مشهد تهران 50000 324900 - جریمه 60 درصد
10075 معراج تهران مشهد 50000 324900 - جریمه 60 درصد
10077 تابان مشهد اهواز 327201 100000000 - تا 3 ساعت قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا 3 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن جریمه 70 درصد
10085 تابان اهواز مشهد 327201 100000000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا 3 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن جریمه 70 درصد